Seven Chakra (17).jpg
Seven Chakra (9).jpg

BBC曾報道世界衛生組織指精神及情緒疾病背後的因素來自繁複的社會、生理和心理因素。若能及早接受藥物及心理治療,約六成以上的患者能得而痊癒。

現今社會大多數人選擇逃避、否認,忽視自己的情感、價值觀和需要,選擇專注在外在的物慾上,長久以往的循環,漸漸造成各類社會和家庭問題,繼而影響下一代。本中心(樂德身心靈空間)希望推廣「放鬆」及「自在」兩大目標,普及精神及情緒健康,擴展彼此意識,共同創造和諧友愛的Aikya(一體)的環境。

Seven Chakra (2).gif
Seven Chakra (3).gif
Seven Chakra (31).jpg
63.jpg
Seven Chakra (30).jpg
62.jpg